Đã đăng vào Jan 27, 2019

Nguyễn Phạm Quốc Ảnh

Xây dựng một đội ngũ tuyệt vời của riêng mình là điều cần thiết dù là cho một phòng ban hay một công ty khởi nghiệp.